COVID-19 a čich/chuť – aktualizace

COVID-19 a čich/chuť – aktualizace

Corona Coronavirus Virus Blood  - geralt / Pixabay

Doporučení pro praxi

V návaznosti na informaci z 21.3.2020 https://www.otorinolaryngologie.cz/aktualita/anosmie-jako-projev-covid-19/ přinášíme shrnutí současného stavu:

U pacientů s nově vzniklou poruchou čichu bez zřejmé příčiny (např. úraz hlavy, toxické postižení) je v současné situaci nutné pomýšlet na projev onemocnění COVID-19. Pacientům je doporučena dvoutýdenní karanténa, pokud je dostupné, mělo by proběhnout testování – pacienti kontaktují praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici. Při neodkladném ORL ošetření je nutné k těmto osobám přistupovat k jako COVID-19 pozitivním pacientům. Není doporučena žádná medikamentózní léčba poruch čichu této etiologie (ani lokální léčba kortikoidy nebo výplachy dutiny nosní solnými roztoky). U naprosté většiny pacientů dojde k obnovení čichu. Zvážit lze čichový trénink.

Studie anosmie COVID-19

Ve spolupráci s Clinal Olfactory Working Group (COWOG) při Evropské rinologické společnosti a AAO-HNS (American Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery) a jsme pro Vás a Vaše pacienty s poruchou čichu připravili online dotazníkovou studii http://cich.info/. Je rozdělena do tří skupin:

  • dotazník pro pacienty, kteří provedli samovyšetření čichu parfémovanými fixami (dodané na určená pracoviště)
  • dotazník pro pacienty bez vyšetření čichu
  • dotazník pro lékaře, kteří se setkali s pacientem s poruchou čichu

Přehled publikovaných článků:

  1. Mao et al. (Čína): Studie neurologických projevů COVID-19 byla hyposmie (5,1 %) a hypogeusie (5,6 %). Obecně u pacientů v Číně relativně malé procento má projevy v ORL oblasti (rýma, neprůchodnost).
  2. Giacomelli et al. (Itálie): 33,9 % osob mělo poruchu čichu a/nebo chuti. Četnější byly poruchy čichu/chuti u žen a u osob mladších.
  3. Gautier et Ravussin (Francie, Švýcarsko): Porucha čichu a chuti u pacientů s COVID-19.
  4. Bachert et al. (Německo a další státy): Alergici nemají horší průběh než ostatní populace. U pacientů s plicním onemocněním, kteří užívají inhalační kortikoidy léčbu ponechat, stejně tak u pacientů, kteří již užívají nízké dávky kortikoidů.
  5. Russel et al. (Velká Británie a další státy): U COVID-19 pneumonie není doporučeno podání systémových kortikoidů (zvýšené riziko pro – prodloužené vylučování virové RNA krví, rozvoj psychózy a cukrovky, avaskulární nekrózu a osteoporózu, u chřipky zvýšená mortalita).
  6. Lechien et al. (Francie a další státy): Rozsáhlá dotazníková studie (použity dotazníky – National Health and Nutrition Examination Survey, Questionnaire on Olfactory Dysorders – Negative Statement), u osob se středně těžkým a lehkým průběhem, bez objektivizace poruch čichu a chuti. Nejčastější celkové symptomy (kašel téměř 80 %, myalgie téměř 60 %). Mimo poruch čichu jsou bolest ve tváři a nosní neprůchodnost nejčastější symptomy onemocnění v ORL oblasti. Nebyl vztah mezi komorbiditami a poruchou funkce čichu a chuti. Léčba pacientů s ORL symptomy spočívala v podání paracetamolu (62,4 %), v méně než 10 % pak nesteroidních antiflogistik, výplachy dutiny nosní solným roztokem, intranazálními steroidy, chlorochinem, mukolytiky a v 1,6 % systémovými steroidy. Pro předpis léků byl ve 42,6 % využit vzdálený přístup (telemedicína). Čich:  85,6 % pacientů udalo poruchy čichu (z nich 79,6 % mělo úplnou ztrátu čichu), téměř 80% pacientů mělo poruchu čichu bez symptomů nosní neprůchodnosti a/nebo nosní sekrece. U 11,8% pacientů se porucha čichu objevila před ostatními symptomy. Porucha čichu přetrvávala po odeznění ostatních symptomů v 63%. Časná úprava poruch čichu byla u 44% pacientů. U 72,6 % pacientů se čich upravil do 8 dnů od ústupu onemocnění. Déle než 14 dní přetrvávala porucha čichu pouze u 3,3 % pacientů. Chuť: 88,8 % udalo poruchu chuti (ve smyslu zhoršení nebo změny chuti pro slanou sladkou hořkou a kyselou). Porucha čichu a/nebo chuti byla asociována s teplotou a byla častější u žen. Pozn.: Vir může vstupovat přes periferní nervový systém centrálně (přes receptor pro angiotenzin konvertující enzym 2 – ACE2). Neuroinvazivní potenciál koronaviru (SARS-CoV) je v literatuře spojován s možností respiračního selhání (Li et al., 2020). Různá míra exprese ACE2 receptoru v různých tkáních může mít vliv na projevy onemocnění.  Závěr: Poruchy čichu a chuti jsou u onemocnění COVID-19 velmi časté (přes 85 %) a u většiny nemocných dochází k úpravě (72,6 % do 8 dnů; 96,7 % do 14 dnů).

ORL společnosti:

Velká Británie, (C. Hopkins): Anosmie je udávána u více než 2/3 pacientů (Streek, Německo), u 30% pacientů jako jeden ze symptomů u jinak nezávažného průběhu onemocnění symptom (Jižní Korea). Na pacienty s nově vzniklou poruchou čichu je nutno pohlížet jako na COVID pozitivní.

https://www.entuk.org/anosmia-potential-marker-covid-19-infection-%E2%80%93-update

Francie, doporučení DGS: Nepodávat systémové kortikoidy u pacientů s poruchou čichu (v době epidemie). Platí také kontraindikace intranazálních steroidů a výplachů dutiny nosní solnými roztoky pro riziko šíření infekce.

https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30700&cmd=visualiserMessage

Německo, doporučení ORL společnosti: Izolovaná, akutně vzniklá anosmie je symptom onemocnění COVID-19; u izolované a akutně vzniklé anosmie bez dalších rinologických symptomů a bez zřejmé jiné příčiny poruchy čichu odůvodňuje izolaci pacienta (v našem slova smyslu karanténu).

https://cdn.hno.org/media/Corona-Ticker/AG_Olfaktologie-Gustologie_Riech-Schmeckst%C3%B6rungen.pdf

Povirová porucha čichu – vlastní zkušenosti

Povirové poruchy čichu/chuti patří mezi jednu z nejčastějších příčin. K vyšetření čichu na ORL se dostávají pacienti, u kterých porucha přetrvává. Standardně se podávají systémové steroidy, efekt je však sporný a doporučuje se čichový trénink. V letech 2004-2020 bylo vyšetřeno na ORL klinice v Pardubicích 178 pacientů (průměrného věku 56 let) s povirovou poruchou čichu. Z toho bylo 70% žen. Testem parfémovaných fixů (OMT) bylo vyšetřeno 168 osob, 56% mělo anosmii, 34% hyposmii a 10% mělo čich v mezích normy. Kontrolní vyšetření čichu OMT bylo provedeno u 90 osob, u 37% byla anosmie, u 38% hyposmie a u 25% normosmie.

14.4.2020

Jan Vodička, Jan Plzák

za rinologickou sekci ČSORLCHHK ČLS JEP