Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku

Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku

Hradec Králové (12. 9. 2014)

Prostory vzdělávacího centra Aesculap akademie umístěného v pavilonu akademika Bedrny Chirurgické kliniky FN Hradec Králové LF UK v Praze se staly 12. září 2014 místem konání, kurzu Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku. Organizátory vzdělávací akce byly: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové LF UK v Praze, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s. a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Lektoři: prof. Chrobok, as. Školoudík, as. Mejzlík a as. Černý provázeli 15 účastníků mezioborovým kurzem sestávajícím z přednášek a praktického nácviku šicích technik.  V úvodu byly vysvětleny základy anatomie, fyziologie kůže a problematika hojení kožních ran a také koncepce fyziologického šití.  V praktické části byly lékařům představeny základní nástroje, jehly a šicí materiály.  Na syntetické kůži si frekventanti nejprve vyzkoušeli základní stehy používané při suturách kůže a podkoží. Vzhledem k typu použitého materiálu nebylo nutno používat osobní ochranné pomůcky.  Následoval nácvik krytí defektů primární suturou, místními posuny a rotovanými laloky. Dalším krokem byly operace kůže a podkoží se simulovanými patologiemi (fibrom, dermoid, lipom). Materiál byl velmi autentický, například při neopatrné preparaci a protnutí dermoidu vytékaly ateromové hmoty.  Po provedení excize či exstirpace zmíněných lézí vždy následovala sutura kůže.

Program uzavřely kazuistiky a přednášky na téma léčba zhoubných nádorů kůže hlavy a krku, zmíněny byly i případy kožních nádorů s propagací do očnice a jejich řešení exenterací orbity.

Absolventi a lektoři kurzu Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku

Kurz byl zacílen především na začínající ORL lékaře a koncipován tak aby se seznámili se základními postupy při ošetřování drobných kožních ran. Nelze opominout také skutečnost, že absolventi získali certifikát o proškolení.

 

MUDr. Jan Mejzlík Ph.D., prof. MUDr. V. Chrobok, PhD., CSc.

Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové LF UK v Praze

Další aktuality
přejít na archiv aktualit