Studijní pobyt na ORL klinice v Erlangenu

Studijní pobyt na ORL klinice v Erlangenu

(červenec 2014)

Erlangen, univerzitní město se 104 000 obyvateli, někdy přezdívané „Hlavní spolkové město medicíny“, leží jen několik kilometrů severně od Norimberku v centrální části Bavorska. Dnešní tvář města je utvářena především pobočkami elektrokoncernu Siemens a Univerzitou Fridricha Alexandra (Erlangensko-norimberská univerzita). Na této univerzitě studuje kolem 40 000 studentů, z nichž 2/3 navštěvují fakulty sídlící v Erlangenu. Univerzita byla založena v r. 1742 a na její půdě působila (a i v dnešní době působí) řada významných osobností, např. laureáti Nobelovy ceny za chemii Eduard Buchner a Hermann Emil Fischer, fyzik Georg Ohm (po němž je pojmenován Ohmův zákon), Hans Geiger (jeden z vynálezců Geiger-Müllerova počítače) nebo virolog Harald zur Hauser, laureát Nobelovy ceny za medicínu za objev virové kancerogeneze karcinomu děložního čípku. I v současnosti v Erlangenu sídlí řada výzkumných center a institutů nejen na poli medicíny (např. Institut Maxe Plancka pro výzkum světla nebo výzkumný institut Frauhoferské společnosti), jež se spolu s Univerzitní nemocnicí, která poskytuje na svých 42 klinikách a 7 institutech komplexní péči pacientům z celého Bavorska, často dojíždějících za místními specialisty i stovky kilometrů, zasloužily o to, že je Erlangen jedním z nejvýznamnějších center vědy a vzdělávání nejen v Německu, ale i v celoevropském měřítku.

Na Otorinolaryngologické klinice Univerzitní nemocnice Erlangen jsem měla možnost strávit celkem 2 týdny v březnu 2013 a poté v červenci 2014. Přednostou kliniky je prof. Heinrich Iro, přední německý odborník na poli otologie a ušní chirurgie, zakladatel místního centra kochleárních implantací, spolu s nímž na klinice pracuje 39 lékařů. V hlavní budově kliniky se nachází 4 oddělení s celkem 80 lůžky, 6 plně vybavených operačních sálů a jeden sál endoskopický, vlastní jednotka intenzivní péče a ambulantní trakt s 8 běžnými ambulancemi, několika privátními ambulancemi a dále část věnovaná diagnostice a ambulantní léčbě onemocnění slinných žlaz s několika špičkovými ultrazvukovými přístroji a litrotryptorem, přístrojem na ultrazvukové rozbíjení sialolitů (jedná se o jeden exemplář z celkem 2 přístrojů tohoto typu v celém Německu). Zároveň se zde ve velkém měřítku provádí sialoendoskopie a drobné výkony na slinných žlazách (transorální extrakce sialolitů); denně je takto včetně litotrypse ošetřeno průměrně 5 pacientů.

Erlangen

Hlavní budově ORL kliniky přiléhá budova CICERO – Centra kochleární implantace Erlangen (Cochler Implant Center Erlangen). Na ORL klinice v Erlangenu je ročně provedeno až 100 kochleárních implantací u dětských i dospělých pacientů a v tomto centru je jim od r. 2009 poskytována komplexní následná péče: kromě 4 foniatrů zde pracuje 5 klinických inženýrů a audiologů, 5 logopedů, 2 ergoterapeutky a klinická psycholožka. Centrum také úzce spolupracuje se speciálním vzdělávacím centrem a oddělením psychosomatiky a psychoterapie místní pediatrické kliniky, erlangenským raným intervenčním centrem a školami pro sluchově postižené.

Na klinice se kromě kochleárních implantací provádí celé spektrum ORL operativy včetně natolik specializovaných výkonů jako jsou implantace implantabilních sluchadel, exstirpace vestibulárních schwannomů (ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou) či rozsáhlé onkologické výkony s primární rekonstrukcí defektů stopkatými či volnými laloky, které standardně provádějí otorinolaryngolové bez asistence např. plastického chirurga. Součástí onkologických výkonů je běžně i provedení fibroezofagoskopie a gastroskopie se současným zavedením perkutánní gastrostomie, taktéž v režii přímo otorinolaryngologů.

Součástí kliniky je také SEON – Sekce experimentální onkologie a nanomedicíny, jehož vedoucím je prof. Alexiu, první profesor nanomedicíny na světě. Vzhledem k tomu, že předmětem mého postgraduálního studia jsou nanočástice, jsem toto centrum v průběhu pobytu v Erlangenu také navštívila a měla možnost nahlédnout „pod pokličku“ výzkumného pracoviště světového významu. Výzkum týmu prof. Alexiu, který tvoří několik lékařů ORL kliniky a dále biologové, biochemici a biofyzici, je zaměřen především na systémy cílené nádorové terapie – jsou zkoumány feromagnetické nanočástice železa vázané na chemoterapeutikum, jež je pomocí magnetického pole cíleně dopravováno do nádoru. Prozatím jsou tyto systémy kromě buněčných kultur testovány na králících s indukovaným spinocelulárním karcinomem v dolních končetinách a výsledky jsou v současnosti natolik slibné, že se výzkum zanedlouho přesune do fáze klinických zkoušek. Zajímavostí je, že v centru funguje plně vybavená angiolinka pro králíky.

Stáž na Otorinolaryngologické klinice v Erlangenu pro mě byla nesmírně přínosná, a to jak z hlediska profesního, tak z hlediska osobního ve smyslu navázání přátelských vztahů s pracovníky předního evropského ORL pracoviště i výzkumného pracoviště na poli nanomedicíny.

Stáž byla podpořena Institucionálním rozvojovým plánem Ostravské univerzity, v rámci projektu Podpora pedagogické práce akademického pracovníka formou zvýšení odborné kvalifikace – odborná zahraniční stáž – IRP201423.

MUDr. Lenka Čábalová
Otorinolaryngologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
tel.: +420 59 737 5812