VIII. Brněnský ORL den  při příležitosti 100 výročí založení kliniky

VIII. Brněnský ORL den při příležitosti 100 výročí založení kliniky

Dne 7. února 2020 se uskutečnil v historické budově Rektorátu VUT v Brně VIII. ročník brněnského ORL dne pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně.

Letošní ročník měl slavnostní charakter a zahájil akce, kterými si bude klinika připomínat 100leté výročí svého založení.

Za přítomnosti zástupců vedení FN u sv. Anny, Lékařské fakulty MU a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku byla předána uznání osobnostem, které spojily svůj profesní život s brněnskou klinikou. Mezi oceněnými byli:  Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., Prof. MUDr. Anton Kollár, DrSc., Prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc., primář MUDr. Jiří Hložek a Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Odborný program byl věnován diagnostice a léčbě zhoubných nádorů hlavy a krku. Úvodní sdělení zaměřené na epidemiologii, vyšetřovací algoritmus a nové diagnostické metody přednesla primářka brněnské kliniky MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.  Jak pracovat s vydáním TNM klasifikace didakticky demonstroval Prof. Viktor Chrobok, DrSc., Ph.D.  Úvodní blok byl zakončen přednáškou Prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. z Masarykova onkologického ústavu v Brně, který ve své přednášce nastínil trendy a perspektivy nechirurgické onkologické léčby nádorů hlavy a krku. Druhý tematický blok byl uveden Prof. Janem Plzákem, Ph.D., který se zaměřil na miniinvazivní chirurgické postupy a na něj navazovala ´prezentace pořádající brněnské kliniky věnovaná rekonstrukční chirurgii defektů v ORL oblasti, včetně 3D rekonstrukce obličejového skeletu. Dalším řečníkem byl Doc. Richard Salzman, Ph.D., který ve své prezentaci shrnul management krčních metastáz karcinomu neznámé primární lokalizace. Odborný program zakončen přednáškou přednosty plzeňské kliniky MUDr. Davida Slouky, Ph.D. věnované problematice prognostických faktorů a hodnocení kvality života pacientů s nádory hlavy a krku.

Po ukončení odborné části následoval společenský večer v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program za doprovodu kyjovské cimbálové muziky.  

Za organizátory bych chtěl všem váženým hostům a účastníkům poděkovat za účast a připojit pozvání na další ročník brněnského ORL dne.

 

Doc. MUDr. Břetislav Gál, PhD.

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF v Brně

 

Další aktuality
přejít na archiv aktualit