Miniinvazivní chirurgické přístupy v ORL – nové trendy

Miniinvazivní chirurgické přístupy v ORL – nové trendy

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 pořádalo Otorinolaryngologické oddělení (dále jen ORL) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (dále jen MNUL) ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory 21. odbornou nadregionální konferenci „Miniinvazivní chirurgické přístupy v ORL – nové trendy“.

Konference se konala ve velkém sále Zámečku Větruše. Přítomno bylo 110 účastníků a to nejen z řad ORL odborníků, ale i z jiných oborů nejen z České republiky. Zúčastnilo se také mnoho zdravotních sester. Konferenci otevřen prim. MUDr. Karel Sláma, náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák a ředitel zdravotní péče MNUL MUDr. Josef Liehne. Při zahájení bylo prim. Karlu Slámovi uděleno čestné členství České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Laudatio jubilantovi přednesl prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Udělení čestného členství prim. Karlu Slámovi

Odborný program se týkal moderních trendů v miniinvazivních přístupech šetřících pacienta, které jsou umožněny též rozvojem medicínské techniky. Tyto, pro pacienty šetrné a málo invazivní chirurgické techniky, jsou trendem ve všech chirurgických oborech. Úroveň přednášek byla excelentní, zaznělo celkem 14 příspěvků, povětšinou vedoucími lékaři klinických ORL pracovišť v ČR. Jednu z přednášek přednesl i prof. MUDr. Milan Profant, CSc. z Bratislavy, který je statutárně druhým nejvýše postaveným mužem v ORL oboru na světě.

Masarykovu nemocnici prezentovaly přednášky prof. MUDr. Martina Sameše, CSc. o neurinomech a výsledcích jejich léčby. O laryngální masce v ORL hovořil MUDr. David Bejšovec. O robotice v ORL přednášel MUDr. Karel Sláma jr. a nově o její RTG dokumentaci i prim. MUDr. Milouš Derner. MUDr. Jan Kalhous prezentoval současný pohled na spánkovou medicínu.

Společenský večer zvýraznilo několik akcí. Šansony potěšila finalistka soutěže Česko Slovensko má talent Eliška Lüftnerová a poté i její bratr, který typicky ústeckými hity zaujal přítomné hosty. Hlavní část společenského večera vyplnila hudební skupina J. A. Náhlovského, která bavila přítomné nejenom milým a vtipným doprovodem.

Celkově lze říci, že se akce vydařila jak po odborné, tak společenské stránce.

Výbor České společnosti ORL na svém jednání doporučil, aby v příštích letech odborné konference ORL v Ústí nad Labem nesly název Slámovy dny.

prim. MUDr. Karel Sláma, oddělení ORL
Masarykova nemocnice v UL, o. z.