Mezioborové stanovisko k pooperační péči po tonzilotomii nebo tonzilektomii

Mezioborové stanovisko k pooperační péči po tonzilotomii nebo tonzilektomii

Tonzilotomie (TT) nebo tonzilektomie (TE) představují výkony s relativně vysokým rizikem vzniku časného nebo pozdního krvácení z operační rány. Analýza krvácivých komplikací s následkem smrti nebo těžkého neurologického poškození ukazuje, že společným jmenovatelem nepříznivého klinického výsledku v souvislosti s krvácením po TT nebo TE je v převážné většině situací neadekvátní organizace pooperační péče a/nebo absence jednotného postupu zdravotnických pracovníků při vzniku komplikace.

Na základě opakovaného výskytu těžkých či smrtelných komplikací spojených s provedením TT nebo TE vydávají Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ČSORLCHHK) a Česká pediatrická společnost (ČPS) následující stanovisko:

1) Tonzilotomie nebo tonzilektomie představují výkony s relativně vysokým rizikem časného a pozdního krvácení (či jiných komplikací) a jejich provádění by mělo být vázáno na hospitalizaci v délce trvání minimálně 24 hodin od ukončení výkonu.

2) Provádění TT nebo TE musí probíhat na pracovištích disponujících náležitým personálním a technickým vybavením k řešení časných i pozdních krvácivých komplikací.

3) Pracoviště provádějící TT nebo TE musí mít zajištěnu nepřetržitou dostupnost lékaře oboru ORL a chirurgie hlavy a krku a lékaře oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.

4) Výbory uvedených společností doporučují všem pracovištím provádějícím TT nebo TE vznik řízeného dokumentu, který bude při zohlednění specifik konkrétního poskytovatele zdravotních služeb jednoznačně definovat odborný a organizační postup zdravotnických pracovníků při vzniku krvácení (či jiných komplikací) v souvislosti s TT nebo TE.

PDF dokumentu ke stažení v sekci Stanoviska výboru.

Editoři

prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM (ČSARIM)
prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc., Ph.D. (ČSORLCHHK)
prof. MUDr. Zeman Jiří, DrSc. (ČPS)

Pracovní skupina (abecedně)

prof. MUDr. Cvachovec Karel, CSc., MBA
prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM
MUDr. Hrdlička René, Ph.D.
prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc., Ph.D.
MUDr. Katra Rami, Ph.D.
prof. MUDr. Komínek Pavel, Ph.D., MBA
MUDr. Kraus Jaroslav, Ph.D., LL.M., MBA
doc. MUDr. Mixa Vladimír, Ph.D.
doc. MUDr. Štourač Petr, Ph.D.
MUDr. Vodička Jan, Ph.D.
prof. MUDr. Zeman Jiří, DrSc.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
Stanovisko schváleno výborem dne: 19. 12. 2018

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Stanovisko schváleno výborem dne: 5. 12. 2018 (č. j. 2018/12/05-17)

Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Stanovisko schváleno výborem dne: 10. 1. 2019