Laudace profesoru Janu Betkovi

Laudace profesoru Janu Betkovi

Profesor Jan Betka je zcela mimořádnou osobností české otorinolaryngologie. Naplňuje mne hrdostí, že mohu při příležitosti jeho životního výročí zmínit některá fakta jeho odborného i osobního životopisu.

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1975. Poté nastoupil na Otorinolaryngologickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze k Prof. MUDr. Karlu Sedláčkovi. Po složení I. a II. atestace z otorinolaryngologie obhájil v roce 1984 kandidátskou dizertační práci. V roce 1986 byl jmenován docentem a převzal vedení kliniky po Prof. MUDr. Stanislavu Tichém, DrSc. Kliniku řídil do roku 2016, tedy 30 let. V roce 1989 obhájil doktorskou dizertační práci, v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor otorinolaryngologie. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK se během jeho působení stala jedním z největších ORL pracovišť v Československu a poté i v České republice. Velmi výrazně tomuto rozvoji přispělo přestěhování pracoviště do Fakultní nemocnice v Motole v roce 1997.

Prof. Jan Betka se věnuje celé šíři oboru. Zmínil bych některé z jeho prioritních aktivit: Pod jeho vedením bylo na pracovišti založeno Centrum laserové chirurgie, v roce 1987 byla provedena první kochleární implantace v Československu a vzniklo první Centrum pro kochleární implantace. Významně se rozšířily operační onkochirurgické techniky (zavedení konceptu blokových krčních disekcí, rekonstrukční techniky, atd.). Byla zavedena chirurgie baze lební (pracoviště provádí nejvíce operací vestibulárních schwannomů v ČR), chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek, rozšířena chirurgie slinných žláz, byly provedeny první endoskopické operace paranazálních dutin v ČR a následně zaveden endoskopický přístup do chirurgie baze lební. Přístup Prof. Jana Betky k výše uvedeným aktivitám byl obvykle velmi obdobný: Rozpoznal nový přístup či techniku, naučil se ji (například během svých opakovaných zahraničních pobytů), přivezl ji a zavedl na svém domovském pracovišti, předal svým kolegům a následně se zasloužil o její rozšíření v rámci domácí ORL komunity.

Svým přirozeným přístupem k výchově a vzdělávání lékařů a předáváním svých znalostí a zkušeností (jak odborných, tak i lidských) se podílel na odborném růstu dlouhé řady lékařů. Pod jeho vedením vyrostlo na klinice a následně přešlo do vedoucích pozic primářů ORL oddělení či přednostů klinických pracovišť 14 lékařů.

Ojedinělým způsobem dokázal také propojit klinický obor otorinolaryngologie se základním a aplikovaným výzkumem různých pracovišť lékařských fakult a Akademie věd nejen v rámci Prahy, ale i celé ČR.

Pod vedením prof. Jana Betky na klinice začala působit katedra otorinolaryngologie IPVZ, jejímž je doposud předsedou. Byl předsedou a nyní je 1. místopředsedou výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Je předsedou Akreditační komise ORL a chirurgie hlavy a krku, členem vědecké rady Univerzity Karlovy a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, členem kolegia děkana 1. lékařské fakulty UK.

Prof. Jan Betka svými mezinárodními aktivitami a věhlasem zcela zásadním způsobem změnil mezinárodní postavení české otorinolaryngologie. Působil jako visiting professor Royal Society of Medicine v Londýně, University of Colorado a Mayo Clinic v USA. Je čestným členem české, slovenské, maďarské, německé, rakouské a americké ORL společnosti. Byl zvaným řečníkem na mnoha evropských i světových ORL kongresech. V roce 2006 uspořádal v Praze 3. světový kongres IFHNOS (International Federation of Head and Neck Oncologic Societies) a roce 2015 byl předsedou 3rd Congress of European Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery v Praze, kterého se zúčastnilo téměř 4000 účastníků z celého světa a který je považován svou odbornou i organizační úrovní za dosud nejlepší evropský ORL kongres.

Prof. Jan Betka obdržel mnohá ocenění, mezi poslední se řadí v letošním roce udělený pamětní list 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zlatá medaile Univerzity Karlovy a Cena za přínos světové otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku Trilogical Society (= American Laryngological, Rhinological and Otological Society).

Osobnost Prof. Jana Betky by nebyla řádně vykreslena, kdybych kromě jeho odborných kvalit nezmínil kvalitu lidskou. Jeho „lidský“, „normální“ přístup ke každému pacientovi i kolegovi je v současné společnosti něčím neuvěřitelně hřejivým a hodným následování.

Měl jsem čest být žákem Prof. Jan Betky od svého příchodu na kliniku před 20 lety. A mám čest jím být dosud, protože Prof. Jan Betka je stále plně pracovně aktivní. Je pro mne radost vidět koncert jeho rukou při operačních výkonech, radit se s ním o složitých případech a sledovat jeho neutuchající vášeň pro správnou, lidskou medicínu.

Vážený pane profesore, milý Honzo, přeji Ti jménem svým i jménem české otorinolaryngologické obce hodně zdraví, radosti a spokojenosti v pracovní i osobním životě.

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole, Praha