ENT Update Europe 2016

ENT Update Europe 2016

1st European Update Congress in Otorhinolaryngology, Vienna, 9.-10.9.2016

 Po německém vzoru (každoročně organizovaný kongres zaměřený na novinky v otorinolaryngologii) se začátkem září 2016 konal i první „update“ kongres na evropské úrovni. V prostředí historické Vídně byly v průběhu 2 dnů renomovanými evropskými otorinolaryngology shrnuty nejnovější poznatky z oboru, které byly publikovány v impaktovaných periodicích v posledních 1-2 letech.

Každý z řečníků dostal ve svém hodinovém bloku prostor přednést analýzu publikací z jednotlivých podoblastí ORL (rinologie, problematika baze lební, alergologie a imunologie, otologie, laryngologie, foniatrie, chirurgie hlavy a krku, dětská ORL, nemoci slinných žláz, spánková medicína, plastika v ORL, tyreologie, endoskopie v ORL), a přiblížit tak účastníkům kongresu trendy vývoje a inovace v našem oboru. V množství článků, které jsou v průběhu roku publikovány, se lékař ve své každodenní ORL praxi mnohdy nestíhá orientovat. Koncepce kongresu specialistovi umožní udělat si přehled o aktuálních diagnostických a terapeutických postupem vycházejících z principů medicíny založené na důkazech.

Profesor Hossemann (Německo) prezentoval v rinologické sekci mimo jiné příznivé výsledky endoskopických transseptálních přístupů v terapii choanální atrézie i závěry z modelových studií traumat obličejového skeletu. Studiem působení kortikoidů v léčbě chronických rinusinusitid byl potvrzen výborný efekt irigačních roztoků s budesonidem v lokální terapii zánětů bez systémových účinků při dlouhodobém používání, naproti tomu kombinace nazálních a inhalačních plicních kortikoidů již může vést k potlačení funkce hypotalamo-hypofyzární osy. Tři a více cyklů systémové kortikoterapie ročně u pacientů s chronickou rinusinusitidou s polypy lze pokládat za selhání konzervativní léčby a je indikací k chirurgické intervenci.

Otologické tematice byly věnovány 2 bloky. Profesor Gerlinger (Maďarsko) se věnoval diagnostice a terapii chronických středoušních zánětů – v předoperační diagnostice je zásadní zobrazení pomocí HRCT, v pooperačním follow-up pak non-EPI-DWI-MR, v léčbě chronických mediotitid u dětských pacientů byl zmiňován význam peroperační transtympanické dilatace Eustachovy tuby. Implantologii v otologii se zabýval prof. Gstöttner (Rakousko). Výsledky studií potvrzují lepší kvalitu života pacientů s oboustrannou kochleární implantací než jednostrannou. Význam kochleárního implantátu byl prokázán i u gerontologické populace, kde pacientům umožňuje lepší porozumění v komunikaci a tím zvyšuje jejich životní standard. Systémy aktivních středoušních implantátů se stále vyvíjejí, zatím se sebou nesou i řadu komplikací.

V rámci onkologie hlavy a krku část své prezentace zaměřil prof. Bernal-Sprekelsen (Španelsko) na přínos PET/CT v hodnocení krčních metastáz v rámci TNM klasifikace, hlavně u pokročilých stádií orofaryngeálních nádorů, a tím plánování rozsahu blokových disekcí.

V diagnostice nádorů slinných žláz prof. Iro (Německo) zmínil práce podporující provedení punkční biopsie tlustou jehlou (CNB – core needle biopsy) pro její vysokou senzitivitu v porovnání s biopsií tenkou jehlou (FNAC – fine needle aspiration cytology).

Profesor Eckel (Rakousko) citoval studie zabývající se efektivním účinkem inhibitoru bradykininu Icatibantu v emergentní terapii hereditárního angioedému indukovaného ACE-inhibitory, kde léčba kortikoidy a antihistaminiky selhává.

Program ENT Update, jak již z názvu plyne, je zaměřen na aktuality v medicíně a vyžaduje od účastníků jistou orientaci v oboru, neslouží k základní edukaci lékařů, nicméně o akci byl značný zájem i řad mladých otorinolaryngologů do 35 let, jelikož jich seděla v auditoriu asi čtvrtina. Výhodou byla i organizace všech přednášek v jednom sále, bez paralelných bloků, při kterých se mohly krýt 2 zajímavé témata. Délka sdělení umožnila dostatečně zpracovat problematiku, a přitom úplně nevyčerpat posluchače. Řada profesorů vnesla do komentářů i osobní názor, na širší diskuzi ale prostor nebyl. Kongres byl precizně organizován a jeho koncepce má určitě svá opodstatnění v rámci celoživotního vzdělávání především zkušenějších lékařů, předávání poznatků a vlastních zkušeností systémem workshopů, instruktážních či operačních kurzů však nenahradí.

MUDr. Lucia Staníková
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Ostrava