V. Brněnský ORL den

V. Brněnský ORL den

10.2.2017 se uskutečnil  V. Brněnský ORL den pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny. Tato odborná akce se již tradičně konala v historické budově Rektorátu VUT.  

Odborný program byl letos věnován diagnostice a léčbě krčních tumorů. První blok byl zahájen příspěvkem M. Pažourkové, vedoucí lékařce Kliniky zobrazovacích metod  FN u sv. Anny, která  shrnula poznatky o výtěžnosti diagnostických metod (UZ, CT, MRI, PET). Pohled na specifika léčby krčních tumorů u dětských pacientů nabídl ve své přednášce I. Šlapák (Klinika dětské ORL, Brno). Následovaly příspěvky M. Veselého a  J. Hanáka (FN u sv. Anny, Brno) prezentující komentované kazuistiky kongenitálních krčních rezistencí a benigních krčních tumorů.  

Druhý blok byl zahájen přednáškou M. Šteffla (ORL odd., FN Brno), který se zaměřil na taktiku chirurgické léčby Zenkerova divertiklu, zejména na indikace k intraluminárním a zevním operačním přístupům.  Následoval příspěvek  P. Smilka (FN u sv. Anny, Brno) prezentující soubor pacientů operovaných pro paragangliom karotického tělíska. Další příspěvek L. Šmardové (Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno) byl věnován současným poznatkům v diagnostice a léčbě lymfomů, požadavkům na správný odběr bioptického materiálu a významu histologického, imunofenotypizačního a molekulárně-genetického vyšetření.  Závěrečná přednáška P. Čelakovského (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Hradec Králové) byla zaměřena na problematiku  metastáz do krčních uzlin neznámé primární lokalizace. Všechny příspěvky byly diskutovány přítomnými panelisty a účastníkům tak nabídnut pohled na přístup různých pracovišť k prezentovaným tématům.

Po ukončení odborné části následoval společenský večer v historické budově dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program včetně ochutnávky vín a koncertu vážné hudby.

Věříme, že vzhledem k vysoké účasti (242 účastníků), bohatému odbornému programu i vydařené společenské části, bude i do budoucna Brněnský ORL den  vítanou příležitostí  nejen k odbornému obohacení, ale i k vzájemnému setkání. Na shledanou příští rok v Brně.

Za pořadatele,
Břetislav Gál

MUDr. Břetislav Gál, PhD.
Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku