Update skills in head and neck surgery and oncology 2015

Update skills in head and neck surgery and oncology 2015

Ve dnech od 25. – 28. 3. 2015 se v Univerzitní nemocnici v Lipsku konal kurz s názvem „Update skills in head and neck surgery and oncology 2015“. Hlavním organizátorem celého kurzu byla ORL klinika v Lipsku pod vedením profesora Andrease Dietze. Ucelený program se týkal celé problematiky dlaždicového karcinomu hlavy a krku, důraz byl kladen především na současné principy chirurgické a onkologické léčbě těchto nádorů. Na přípravě odborného programu se aktivně podíleli přední evropští odborníci z řad radiologů, stomatochirurgů, otolaryngologů a foniatrů. Kromě teoretických přednášek a workshopů mohli účastníci sledovat také přímé přenosy z operačních sálů. Obrovským pozitivem celého kurzu byla kazuistická sdělení s cílem zapojení posluchačů do rozhodování o léčbě prezentovaného pacienta (simulace tzv. „Tumorboardu“).

V jednotlivých teoretických prezentacích zazněla všeobecně akceptovaná fakta o anatomii ORL oblasti, možnosti předoperační diagnostiky nádorů hlavy a krku, TNM klasifikaci, doporučení stran pooperační funkční rehabilitace či novinky o výzkumu HPV asociovaných nádorů. Diskuse o nejvhodnější léčebné strategii u jednotlivých pacientů ukázaly značnou názorovou roztříštěnost jak mezi přednášejícími, tak mezi posluchači a nezřídka byly prezentovány i značně kontroverzní názory.

Na ORL klinice v Lipsku je velký důraz kladen na předoperační diagnostiku a co nejdokonalejší určení přesného rozsahu tumoru včetně 3D počítačových rekonstrukcí. Rozhodování o nejvhodnějším způsobu léčby je mezioborové (zastoupení otolaryngologa, stomatochirurga, onkologa, radiologa a patologa) a děje se bez přítomnosti pacienta. Je prezentován názor, že do rozhodování by neměl nemocný svými preferencemi příliš zasahovat (je to považováno za nesolidní, jelikož pacient  není odborník).

Panují snahy o selekci pacientů s rozsáhlejšími nádory v rámci orgán záchovných protokolů, přičemž pro určení citlivosti nádoru k radioterapii je využívána indukční chemoterapie s následným časným endoskopickým posouzením odpovědi nádoru – někdy již po prvém cyklu (protiklad k řadě jiných Evropských zemí, kde je místo indukční chemoterapie upřednostňována konkomitantní radiochemoterapie). Především u laryngálních (ale částečně také u orofaryngeálních a hypofaryngeálních) karcinomů je primárně indikována endoskopická laserová chirurgie. Její indikace byly pro účastníky z jiných zemí často hraniční (i rozsáhlejší T2-T3 nádory s oboustrannými krčními metastázami, u nichž je kromě endoskopického endolaryngeálního výkonu současně v jedné době prováděna oboustranná bloková krční disekce).

Zatímco v teoretických lekcích byl kladen velký důraz na dostatečně velké a bezpečné histologické okraje, u prezentovaných endolaryngeálních operací bylo postupováno prakticky těsně po povrchu nádoru a bezpečnost odstranění tumoru záviselo na několika okrajových biopsiích, odebraných z okolí odstraněného tumoru. Také u blokových krčních disekcí nejsou uzliny odstraňovány v bloku společně ze všech kompartmentů, ale z každého regia odděleně (aby mohl patolog každou oblast zvlášť vyšetřit).

Celý kurz, který proběhl v přátelské pracovní atmosféře, lze považovat za velice přínosný. Ukazuje se, že současným trendem v léčbě nádorů hlavy a krku je příklon k méně radikálním způsobům léčby, spočívající v konzervativnějším chirurgickém přístupu (často endoskopické či mikroskopické laserové operace). Indikace a dosažení dobrých onkologických výsledků jsou však do značné míry závislé také na chirurgických zkušenostech daného pracoviště. Zkoumány jsou současně možnosti de-eskalace onkologické léčby, především u HPV pozitivních pacientů. Důkladnější analýza této problematiky však vyžaduje další rozsáhlejší multicentrické prospektivní studie.

J. Šatanková, P. Čelakovský, J. Mejzlík (FN Hradec Králové)
P. Komínek, P. Matoušek, P. Schwarz (FN Ostrava)
P. Lukeš, E. Lukešová (FN Praha-Motol)

Další aktuality
přejít na archiv aktualit