Salzburgské lékařské semináře – Temporal Bone Surgery 2018

Salzburgské lékařské semináře – Temporal Bone Surgery 2018

V dňoch 15.-21.7.2018 sa konali Salzburské lekárske semináre s tematikou stredoušnej chirurgie (Temporal bone surgery).  Projekt Salzburg Seminars funguje od roku 1993 a ponúka možnosť postgraduálneho vzdelávania z celého spektra medicínskych oborov. Týždenné kurzy sú financované nadáciou  The American Austrian Foundation a spolufinancované rakúskym ministerstvom vedy, výskumu a ekonomiky a ďalšími neziskovými organizáciami. Ubytovanie je zabezpečené v Schloss Arenberg blízko centra Salzburgu, kde prebiehajú teoretické prednášky. Účastníci si hradia iba cestovné náklady.

Na kurze prednášalo 10 popredných lektorov z amerických a rakúskych univerzít a zdravotníckych centier. Semináru sa zúčastnilo celkom 34 doktorov z 24 rôznych krajín (5 účastníkov bolo z Českej republiky). Semináre pozostávali z prednášok lektorov a prezentácií kazuistík účastníkov v kombinácií s praktickou časťou (disekcia spánkovej kosti).

Hlavnými lektormi boli prof. Samuel H. Selesnick z Weil Cornell Medical School z New Yorku (Course director) a Gerd Rasp, MD, PhD (Co-Course Director) z Paracelsus University ORL Department v Salzburku.  

Prvý deň kurzu bol venovaný prednáškam, ktoré sa týkali  3D anatómie a histopatológie spánkovej kosti, endoskopii v stredoušnej chirurgii, tympanoplastickým metodám a chirurgii vonkajšieho zvukovodu. Po prednáškach prebehla prvá séria prezentácií kazuistík s následnou krátkou diskusiou. Druhý deň sa prednášky týkali chirurgie otosklerózy, CWU a CWD mastoidektomie a pokračovalo krátke prezentovanie kazuistík. Teoretický blok bol uzavrený inštrukciami k prvej časti disekcie spánkovej kosti. Disekcii spánkovej kosti boli venované 3 popoludnia (utorok až štvrtok). Účastníci tak mali dostatok času na zvládnutie praktickej anatómie. Každý účastník si mohol prakticky precvičiť prácu s inštrumentáriom a vyskúšať operačné  postupy na kadaveru od základných technik  až po labyrintektomiu či prístup k vnútornému zvukovodu pod vedením skúsených lektorov. Ďalšie dva dni sa prednášky venovali napr. tematike  implantabilných systémov pre korekciu sluchu (kochleárne implantáty, BAHA, aktívne stredoušné implantáty), zlomeninám spánkovej kosti, či chirurgickému prístupu ku glomus tumoru. Priebežne boli prezentované ostatné kazuistiky účastníkov. Posledný deň bol venovaný pokročilej chirurgii spánkovej kosti (napr. otologické a rinologické prístupy k apexu spánkovej kosti, prístupy k bázy lebečnej).

Spoločenský program kurzu zahrňoval koncert komornej klavírnej hudby, úvodnú a záverečnú večeru spolu s lektormi a záverečné predanie diplomov o absolvovaní kurzu a ocenení za najlepšie kazuistiky.

Medzinárodný kurz stredoušnej chirurgie ponúkol účastníkom načerpať množstvo teoretických poznatkov a praktických skúsenosti.

Projekt Salzburských seminárov za Českú republiku koordinuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, za Slovenkú republiku Open Mediacal Club Slovakia – Otvorený klub lekárskej spoločnosti.

http://www.vdv.cz/projekty/salzburg-seminars/ 

http://www.omc.sk/

MUDr. Andrea Kaliariková

Klinika dětské otorinolaryngologie

LF MU a FN Brno

Další aktuality
přejít na archiv aktualit