Rehabilitace po totální laryngektomii

Rehabilitace po totální laryngektomii

Ve dnech 20.-21.4.2015 se na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole konal Kurz rehabilitace pacientů po totální laryngektomii. Tato akce reflektovala 25 let od uvedení hlasové protézy Provox na trh a 20 let od zavedení programu implantace hlasové protézy na zdejším pracovišti. Jedná se o metodu volby rehabilitace hlasu.

Program kurzu byl koncipován tak, aby pokryl zásadní aspekty problematiky. Současně ale přednesená sdělení poskytla také pohled na poslední pokroky v rehabilitaci laryngektomovaných. Kurz byl pořádán pod vedením as. MUDr. Michala Zábrodského a prof. MUDr. Jana Plzáka, PhD. Ke kvalitě kurzu významným způsobem přispěla účast prof. Michiela van den Brekela, přednosty Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Národního onkologického institutu v Amsterodamu. Toto pracoviště se velmi intenzivně zabývá problematikou rehabilitace laryngektomovaných, řeší celou řadu výzkumných projektů na toto téma a velmi úzce spolupracuje s jedním z nejvýznamnějších výrobců hlasových protéz a pomůcek pro laryngektomované, švédskou firmou Atos Medical.

První den kurzu byl věnován prostor zopakování anatomických souvislostí laryngeálních a hypofaryngeálních karcinomů (prof. Plzák), zásad péče o pacienty po totální laryngektomii (as. Zábrodský), možnostem rehabilitace hlasu laryngektomovaných (prof. van den Brekel) a výhledu na možnost využití technologií budoucnosti v péči o tyto nemocné (hlasová syntéza – Voice Banking, MUDr. Řepová). Závěrem prvního dne kurzu měli všichni účastníci kurzu možnost seznámit se s pomůckami pro laryngektomované, designem a provedením poslední generace hlasových protéz Provox Vega a mohli si také prakticky vyzkoušet techniku jejich výměny na fantomech.

První den byl završen neformální večeří v prostorách smíchovské restaurace Tradice.

Druhý den kurzu začal přednáškou zpracovávající velmi přehledně výsledky rehabilitace laryngektomovaných (prof. van den Brekel). Podstatná část přednášky byla věnována také komplikacím souvisejícím s implantací a používáním hlasové protézy. Další sdělení se zabývalo možnostmi rehabilitace plicních funkcí u pacientů po totální laryngektomii (prof. van den Brekel, as. Zábrodský), často opomíjenou složkou rehabilitace těchto pacientů. Po dalším praktickém nácviku výměny hlasových protéz pak mohli účastníci kurzu sledovat sekundární inserci hlasové protézy u dvou pacientů po totální laryngektomii prostřednictvím živého přenosu z operačního sálu a také ocenit účast několika pacientů dlouhodobě užívajících hlasovou protézu ke komunikaci v běžném osobním i profesním životě.

Program a průběh kurzu byl velmi pozitivně hodnocen nejen pozvaným zahraničním hostem, ale hlavně samotnými frekventanty kurzu, kteří si jistě odnesli dostatek podnětů a témat. Hlavním záměrem pořadatelů kurzu bylo rozšířit zájem o tuto problematiku do menších nemocničních center a ukázat, že rehabilitace laryngektomovaných je velmi komplexní a současně smysluplnou součástí péče o tyto nemocné.

 

As. MUDr. Michal Zábrodský

Další aktuality
přejít na archiv aktualit