Otologický a otoneurologický kurz 2016

Otologický a otoneurologický kurz 2016

Ve dnech 25. až 28.ledna 2016 se na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uskutečnil již třetí ročník Otologického a otoneurologického kurzu. Opět jsme se snažili připravit vylepšený program jak po stránce obsahové, tak po stránce organizační. Tento ročník byl koncipován ve dvou částech, první, základní, ve třech dnech a druhé, jednodenní, pokročilé. V rámci základní části byly první dva dny zaměřeny na přehledné shrnutí základních otologických a otochirurgických témat, středa pak byla věnována otoneurologii.

Přednášky přednesli jak pracovníci pořádajícího pracoviště (as. Jan Kluh, as. Zdeněk Čada, as. Oliver Profant, as. Zdeněk Fík, as. Zuzana Balatková, as. Jan Bouček), tak hosté z jiných pracovišť (as. Jiří Lisý – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, as. Martin Chovanec – přednosta Otorinolaryngologické kliniky FNKV, as. Ondřej Čakrt – Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM). Účastníci velmi pozitivně hodnotili i nově zařazenou přednášku as. Radky Pourové (Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol) týkající se genetické podstaty sluchových vad.

Teoretické přednášky byly doplněny živými přenosy z operačních sálů, kdy výběr operací byl přizpůsoben základnímu zaměření prvních dnů kurzu. Obrazem v HD kvalitě s možností přímé komunikace s operatérem byly přenášeny tyto komentované operace: myringoplastika, rekonstrukční tympanoplastika a dvě sanační ušní operace (operace vedli as. Jan Kluh, as. Jiří Skřivan a as. Jan Bouček).

Středeční, zejména otoneurologický program, byl prokládán obrazem a vstupy z operace rozsáhlé recidivy jugulárního paragangliomu, kterou vedl as. Martin Chovanec. Zvukové spojení mezi auditoriem a operačním sálem umožňovalo komentáře operačních postupů operatérem i bezprostřední zodpovězení otázek účastníků. Vzhledem k účasti zahraničních účastníků probíhalo zejména v anglickém jazyce. Otoneurologický program byl zakončen praktickým nácvikem diagnostických a terapeutických manévrů, účastníky je tato část již tradičně velmi oceňována.

Teoretické anatomické znalosti a operační techniky mělo prvních 12 přihlášených účastníků možnosti si vyzkoušet v rámci disekce spánkové kosti – v pondělí a úterý odpoledne. V průběhu těchto dnů byly pro všechny k dispozici model k zavedení Contour Advance elektrody kochleárního implantátu a k Baha implantaci.

Jsme rádi, že pozvání na právě uplynulý ročník Otologického a otoneurologického kurzu přijal dr. Ronald Pennings z Radboud Univerzity v Nijmegenu, který je nejen skvělým kofochirurgem, ale i přednášejícím. Pokročilou část kurzu v rámci čtvrtečního programu obohatil nejprve sdělením o vlastních výsledcích obliteračních technik v rámci sanační ušní chirurgie a poté přehledným sdělením o možnostech a výsledcích zachování zbytků sluchu u kochleárních implantací a shrnul komplikace více než 1000 kochleárních implantací v Nijmegenu za posledních několik let. Dalším hostem v rámci pokročilé části byl as. Jiří Skřivan se sdělením o možných komplikacích v rámci třmínkové chirurgie.

Vestibulární část pokročilé části nejprve započal as. Zdeněk Čada přehledným sdělením o možnostech chirurgické léčby závratí a rozvinul as. Ondřej Čakrt, se sdělením o možnostech moderní rehabilitace pacientů s oboustrannou vestibulární lézí. V druhé části dne zazněly sdělení as. Jana Boučka o středoušních implantátech a o novinkách v oblasti implantací kochleárních. Indikační postupy u dětských i dospělých kandidátů kochleární implantace přiblížil posluchačům as. Libor Černý (Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN).

Celkem se kurzu zúčastnilo 21 otorinolaryngologů z České republiky, Slovenska i vzdálenějších států – Ukrajiny a Gruzie.

Otologický a otoneurologický kurz 2016, jak z hlediska odborného, tak společenského, byl účastníky hodnocen kladně. V lednu 2017 se těšíme na shledání na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM v rámci dalšího ročníku.  

 

MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel. 224434301
e-mail: Jan.Boucek@fnmotol.cz