Modern rhinoplasty techniques Prague 2017

Modern rhinoplasty techniques Prague 2017

Oddělení otorinolaryngologie VFN v Praze pod záštitou České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP uspořádalo ve dnech 18.5.-19.5.2017 již druhý ročník workshopu se zahraniční účastí s názvem: „Modern rhinoplasty techniques Prague 2017“. Pro více než 60 účastníků z České republiky, Slovenska a Polska byl připraven odborný program, jehož teoretické přednášky byly věnovány jak základní problematice, tak přehledu moderních metod funkční a estetické septorinoplastiky, která patří mezi nejtěžší plastické operace v obličeji. Hlavním cílem moderní septorinoplastiky je skloubení funkční a estetické složky operace do jednoho celku a vytvoření správně fungujícího nosu „normálního“ vzhledu.Zárukou vysoké odborné úrovně byla účast dvou zahraničních lektorů z Holandska. Bylo nám ctí, že naše pozvání opět přijal přední evropský a celosvětové uznávaný odborník v rinochirurgii, bývalý prezident EAFPS (European Academy of Facial Plastic Surgery) z Amsterdamu, Prof. Gilbert Nolst Trenite a doktor Dirk Jan Menger, rovněž velmi zkušený a uznávaný rinochirurg z univerzity v Utrechtu. Mimořádné pozornosti účastníků se těšily živé přenosy z operačních sálů, kdy byly zahraničními lektory provedeny čtyři septorinoplastiky otevřeným přístupem, který umožňuje podstatně preciznější rekonstrukci deformovaného nosního skeletu, a tím i dosažení podstatně lepších funkčních i estetických výsledků. Organizátoři použili osvědčený model z prvního ročníku workshopu a sestavili program tak, aby účastníci získali reálnou představu o tom, jaké jsou současné možnosti a úskalí rhinochirurgie při řešení nosních deformit. Cílem bylo, aby účastníci získali komplexní pohled na nos jako funkčně morfologický celek, který je nutné respektovat a nabyté poznatky zúročili ve své každodenní praxi. Pozitivní hodnocení kurzu účastníky je dokladem toho, že se podařilo hlavní cíl akce splnit. Věříme, že s nám podaří na jaře 2019 podaří zorganizovat již třetí ročník workshopu.

MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.