Celostátní foniatrický seminář

Celostátní foniatrický seminář

(Ostrava, 21.11.2015)

Podzimní celostátní foniatrický seminář se konal v Ostravě a pořádala jej Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava. Semináře se zúčastnilo 45 foniatrů, ORL lékařů a logopedů zejména z Moravskoslezského kraje, nechyběli však ani kolegové z dalších části ČR.

Odborný program tentokrát nebyl monotématický, autoři jednotlivých přednášek referovali o zkušenostech s diagnostickými a léčebnými postupy, které nejsou v ČR zatím zcela běžné a na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku v Ostravě jsou využívané taky až v posledních letech.

MUDr. Walderová přednesla sdělení na téma léčby spastické dysfonie a recidivujících hlasivkových granulomů pomoci botulotoxinu. Léčba pomoci botulotoxinu je bezpečná a měla by být zahrnuta do našeho myšlení jako další možnost léčby těchto nemocí, samozřejmě po vyčerpání ostatních konzervativních postupů.

MUDr. Zeleník referoval o léčbě oboustranné parézy hlasivek částečnou arytenoidektomii a současnou laterofixaci podle Ejnela. Podstatnou části operace je zachování sliznice hlasivky mediálně a její přitažení stehem laterálně. Tento postup je předpokladem menšího jizvení. Na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava bylo v posledních 2 letech léčeno tímto postupem 10 pacientů, přičemž u všech byla pooperační hlasivková štěrbina dostatečná a byla možná dekanylace.

Mgr. Kaniová, klinický logoped Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, referovala o „Awake kraniotomii“. Jedná se o operační výkon využívaný při neurochirurgické operaci low grade nádorů mozku. Cílem je co nejradikálněji odstranit nádor se zachováním důležitých center mozku (např. řečového). Při operaci se pacient pomalu vzbudí a logoped sleduje řečové funkce, zatímco neurochirurg odstraňuje nádor.

V další části semináře přednesla Dr. Jančatová sdělení o zkušenosti s diagnostikou stupně nedoslýchavosti u dětí pomoci vizuálně potencované audiometrie (VRA). Jedná se o behaviorální metodu vyšetření sluchu, která je sice časově náročná, významně však pomáhá v stanovení prahu sluchu. Zvláště přínosná je zejména u nejasných stavů, kdy informace od rodičů o reakcích dítěte a výsledky vyšetření kmenových evokovaných potenciálů nekorespondují.

Dr. Havlíková referovala o metodě HearLab, která dokáže pomoci záznamu evokovaných potenciálů mozkové kůry zjistit, jestli pacient se sluchadlem slyší, či nikoliv. Metoda je zvláště přínosná u pacientů s neurologickými nemocemi a kombinovanými vadami, kdy se nelze dostatečně opřít o výsledky vyšetření evokovaných kmenových potenciálů a behaviorálních metod.

Na závěr semináře zhodnotil prof. Komínek 2 roky činnosti Centra kochleárních implantací v Ostravě. Zdůraznil význam plošného novorozeneckého skríningu sluchu a vyzdvihl zejména spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem a Školou pro sluchově postižené v Ostravě.

V průběhu semináře bylo i dostatek prostoru na diskuzi, či už po přednáškách, nebo v kuloárech. Diskuzí seminář obohatili zejména kolegové z Brna (doc. Lejska, prim. Havlík) a z CKID v Praze (Dr. Myška).

Na závěr semináře proběhla pro zájemce „prohlídka“ foniatrické části Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, zejména místností kde probíhá nastavování kochleárních implantátů a vyšetření vizuálně potencovanou audiometrii.

Věříme, že celostátní foniatrický seminář v Ostravě, který proběhl v příjemném duchu byl přínosnou a podnětnou akci. Následující celostátní foniatrický seminář se bude konat 13.2.2016 v Brně a bude se věnovat etiologii koktavosti.

MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA