Pravidla pro přípravu atestační práce v oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

(schválila Specializační oborová rada otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v prosinci 2017)

Návrh dvou témat atestační práce (s označením preferovaného tématu) předkládá lékař/ka v předatestační přípravě (dále  lékař/ka) nejpozději 6 měsíců před předpokládaným termínem atestace emailem Prof. MUDr. Janu Betkovi, DrSc. (prostřednictvím sekretářky: monika.mikulasova@fnmotol.cz), který určí téma a oponenta práce. Lékař/ka je posléze povinen/a se obratem spojit s určeným oponentem své práce.

Atestační práce se předkládá ve formě rukopisu originální práce pro odborný časopis Otorinolaryngologie a foniatrie, v počtu 2 svázaných výtisků. Skládá se obvykle z následujících částí:

 • titulní strana – název práce, jméno autora, název pracoviště, rok vzniku – viz Vzor Titulní strany
 • obsah
 • souhrn
 • úvod – současný stav problematiky
 • cíl práce
 • metodika a popis souboru
 • výsledky
 • diskuse
 • závěry
 • literatura

Práce musí obsahovat vlastní pozorování, nestačí tedy souborný referát, ale je přijatelný i soubor kazuistik s rozborem problematiky.

Doporučený rozsah: jazyk práce (česky, slovensky či anglicky), strukturovaný souhrn do 250 slov, vlastní text bez literatury maximálně do 15 stran (řádkování 1,5 písmo Times New Roman, vel. 12), literatura cca 15-30 referencí, způsob citací a formální úprava rukopisu podle instrukcí časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie (www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie/informace).

Termín odevzdání konečné verze atestační práce oponentovi v elektronické verzi (ve formátu Word atd.) je nejpozději 2 měsíce před termínem prezentace-konzultace.

Prezentace-konzultace atestační práce probíhá obvykle do 1 měsíce před termínem atestační zkoušky. K prezentaci-konzultaci atestační práce si lékař připraví prezentaci ve formě přednášky na max. 10min (cca do 15 slidů), v které shrne zpracované téma.

Při nedodržení předem daných termínů nebude lékař/ka připuštěn/a k prezentaci-konzultaci atestační práce.

Kvalitní atestační práce budou doporučeny k zaslání pro publikaci v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie.

Závazné termíny (pro atestaci 24. 6. 2022) :

 • předložení návrhu 2 témat atestační práce do 24. 12. 2021.
 • prezentace-konzultace dne 20. 5. 2022 (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN v Motole)  

Praktická příručka ke stažení zde