Atestace

Shrnutí specializačního vzdělávání v ORL a chirurgii hlavy a krku

Podmínky pro získání specializované způsobilosti v ORL a chirurgii hlavy a krku dle novelizace vyhlášky č. 185/2009 Sb. platné od 1. 1. 2011 jsou:

 1. Zařazení do oboru specializace ORL (prostřednictvím webové aplikace EZP – https://ezp.mzcr.cz).
 2. Absolvování základního minim. dvouletého ORL kmene (ukončeného testem, následně je na základě žádosti dostupné na webu webu MZ ČR vydán certifikát o absolvování základního kmene).
 3. Absolvování minim. tříletého specializovaného výcviku v ORL dle Vzdělávacího programu.
 4. Úspěšné složení atestační zkoušky.
 • Stránky MZ ČR ohledně specializačního vzdělávání lékařů k nahlédnutí ZDE.
 • Atestační otázky jsou ke stažení ZDE.
 • Doporučená literatura ke stažení ZDE.
 • Podrobnější informace poskytují všechny lékařské fakulty, které jsou odpovědné za vedení specializačního vzdělávání. Přehledné informace (včetně návodu, jak postupovat, Vzdělávacích programů, atd.) lze nalézt např. ZDE.

Organizaci testů na konci základního ORL kmene a prezentace-konzultace atestační práce zajišťuje dle rozhodnutí Akreditační komise pro obor otorinolaryngologie Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole.
kontakt sekretářka: Monika Mikulášová, monika.mikulasova@fnmotol.cz, tel.: 224434311.

Vlastní atestační zkoušky probíhají na lékařských fakultách dle rozpisu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Změny od 1. 7. 2017

Novela zákona č. 95/2004 Sb. účinná od 1.7.2017 (ve znění zákona č. 67/2017 Sb.) upravuje podmínky pro lékaře zařazené do specializačního oboru ORL a chirurgie hlavy a krku po 1. 7. 2017.

 • 1. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů částka 110 zveřejněna Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů – poslední aktualizace: Příloha č. 13 k vyhlášce č. 397/2020 Sb. – ke stažení ZDE
 • 21. 12. 2018 byl zveřejněn Vzdělávací program vlastního specializovaného výcviku (po kmeni) – ke stažení ZDE
 • Úprava Vzdělávacího programu vlastního specializovaného výcviku 21. 1. 2022 (přesunutí kurzu „Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku“, který odpovídá účasti na České ORL akademii, mezi doporučené vzdělávací aktivity) – ke stažení ZDE

Požadavky k přihlášení se ke zkoušce po kmeni i atestační zkoušce musí být splněny minimálně dva měsíce před termínem zkoušky, stejné pravidlo platí i pro vlastní podání přihlášky (nejpozději dva měsíce před termínem zkoušky).

Upozorňujeme uchazeče, že administrativní zpracování přihlášek k atestaci je plně v kompetenci lékařských fakult, které budou postupovat přesně dle zákona č. 95/2004 Sb. a vyhlášky č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů v aktuálním znění. I minimální zpoždění termínu přihlášek, formální chyby ve formuláři přihlášek a nepřesný přehled délky odborných praxí budou důvodem k nepřijetí přihlášky a odkladu termínu atestační zkoušky.

Shrnutí změn:

 1. Délka kmene je prodloužena na minimálně 2,5 roku, struktura vzdělávání je bez výrazné změny.
 2. Délka vlastního specializovaného výcviku je zkrácena na minimálně 2,5 roku (celková délka specializačního vzdělávání, t.j. kmen + vlastní specializovaný výcvik je beze změny – minimálně 5 let). Struktura vzdělávání je bez výrazné změny. Kurz „Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku“, který odpovídá účasti na České ORL akademii, je doporučenou vzdělávací aktivitou, viz https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Vestnik-MZ_1-2022.pdf .
  • Praxe pro vlastní specializační výcvik se nově dle rozhodnutí MZ ČR započítává až po splnění všech povinností požadovaných k přihlášce na kmenovou zkoušku. Proto doporučujeme neodkládat splnění povinné odborné praxe a povinných vzdělávacích kurzů v rámci kmene.

26. 3. 2013
aktualizováno 1. 2. 2022

Jan Plzák