Cena profesora Otakara Kutvirta vznikla mezi světovými válkami částečně z peněz poukázaných prof. Kutvirtem, ale i nadací dalších otorinolaryngologů, nemalou částku věnoval např. prof. A. Přecechtěl. Z těchto peněz byli odměňováni autoři, českoslovenští otorinolaryngologové, za nejlepší práce v oboru otorinolaryngologie.

Během 2. světové války a po ní však finanční prostředky ve formě nadace „zanikly“. Z popudu ČLS JEP byla tato tradice znovu obnovena. Oficiální název je: Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku za nejlepší publikaci a z tradice je k této ceně pripojeno jméno prof. Otakara Kutvirta.

Cena je financována z prostředků odborné společnosti a její výše závisí na aktuálním množství uvolnitelných peněz. Cenu získává práce, která znamená přínos pro otorinolaryngologii, odbornou veřejnost, která splňuje parametry špičkové publikace po stránce obsahové i formální. Výše finanční odměny kolísá, v prvé řadě jde o ocenění prestižní.