Zpráva o XXV. mezinárodním kongresu ORL FNKV a 3 LF UK

Zpráva o XXV. mezinárodním kongresu ORL FNKV a 3 LF UK

Po úvodních projevech vedoucích představitelů fakulty a FNKV proběhla panelová diskuze zabývající se problematikou náhlé nitroušní nedoslýchavosti.

Účastníci panelu (prim. Šejna, Doc. Hahn, Dr. Holý, Dr. Vydrová, Dr. Novotný, Dr. Hrdlička) se vyjadřovali k zásadním otázkám související s tímto velmi závažným onemocněním zdůraznili nutnost včasné diagnostiky, komplexního přístupu k řešení problému.

Druhá panelová diskuze se konala za přítomnosti zástupce Auto Škoda as. (Ing. Kraus), BESIPu (ing. Šafář, I. Helikar), ČPP (H. Kovaříková, M. Velíšek) a ORL FNKV (A. Hahn). Přítomní se shodli na potřebě adekvátní prevence vývoje opěrkového syndromu, který je přítomen až se 60% dopravních úrazů. Ředitelem divize pojištění motorových vozidel ČPP bylo navrženo – při uvažovaném zapojení ostatních pojišťoven – vybudování diagnostické sítě umožňující časné vyšetření osového myoskeletárního segmentu po dopravních úrazech.

V další části programu vystoupil L. Otruba, který v podstatě prezentoval jakýsi epiphenomenon dopravních úrazů v podobě dvou hrozivých penetrujících poranění (doslova velký klacek v oblasti hlavy, který pronikl velmi těsně kolem karotické arterie – ev. fotodokumentace u autora k nahlédnutí… ).

Chovanec ve své prezentaci Neurootochirurgie na ORL klinice FNKV a 3. LF UK včera dnes a zítra referoval o našich předchůdcích. 
Stárek ve svém sdělení Lymfaniogeneza u karcinomů slinných žláz referoval o expresi lymfangiogenních faktorů u karcinomů slinných žláz, kde jejich efektivní inhibicí by bylo možno zasáhnout cíleně antiangiogenně a omezit tak růst nádoru. 
Ch. Hauptmann pronesl dvě velmi zajímavá sdělení s problematikou léčby chronického tinnitu pomocí jeho neuromodulace. 
Dlouhá referovala o poruše sluchu u pacientů o poškození mozku. Zachová hovořila o možnostech homeopatické léčby alergických konjunktivitid. 
Chovanec ve svém sdělení Translabyrintální vestibulární neurektomie v řešení intraktabilního vertigo prezentoval případě nemocné po opakovaných středoušních zánětech s neztišitelným vertigem, které bylo naprosto refrakterní na konzervativní stejně jako i na semiradikální chirurgickou léčbu.
Otruba prezentoval výsledky tympanoplastik u retrakčních kapes a porovnával typy tympanoplastických výkonů v relaci se stupněm retrakce.

Tento, lze říci jubilejní sjezd naplnil očekávání, byl dobrou vizitkou pracoviště i práce otoneurologické komise, jejíž členové se podíleli na dobrém průběhu akce.

Společenská úroveň byla velmi dobrá, účast děkana fakulty a zástupce ředitele podtrhla prestiž a význam této akce, kterého se účastnilo celkem 191 posluchačů z řad lékařů ORL, neurologů, praktických lékařů, NZLP a studentů.

 Doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.