VII. Brněnský ORL den

VII. Brněnský ORL den

VII. Brněnský ORL den

Brno, 8.2.2019

 

8. února 2019 se uskutečnil v historické budově Rektorátu VUT v Brně VII. ročník brněnského ORL dne pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně.

Odborný program byl tematicky rozdělen do dvou boků. První blok byl věnován diagnostice a léčbě poruch spánku.  J. Hanák se na úvod zaměřil na diagnostický  algoritmus a zvláště DISE (endoskopické vyšetření  ve farmakologicky  navozeném spánku). DISE je na našem pracovišti standardně prováděno před každým chirurgickým výkonem s cílem upřesnění lokalizace a míry obstrukce a tím k individuálnímu zacílení typu a rozsahu chirurgického výkonu.  Následující prezentace přednosty plzeňské ORL kliniky D. Slouky byla věnována spánkové monitoraci a konzervativním metodám léčby syndromu spánkové apnoe (OSAS).  Celý blok byl zakončen přednáškou J. Klozara z motolské kliniky shrnující možnosti chirurgické léčby ronchopatie a OSAS. Zvláště diskutovanou otázkou byly způsoby řešení obstrukce v oblasti kořene jazyka, kdy krom preferovaných miniinvazivních přístupů byly prezentovány první zkušenosti pražské kliniky s hyoidopexí, tedy fixací jazylky k chrupavce štítné.

Druhý tematický blok byl věnován poruchám polykání a onemocněním jícnu. Byl zahájen prezentací  P. Urbánkové, která představila činnost poradny pro poruchy polykání brněnské kliniky a prezentovala praktické ukázky nálezů pacientů indikovaných k flexibilnímu endoskopickému vyšetření polykání (FESS).  Refluxním chorobám a zvláště diagnostice a léčbě extraezofageálního refluxu se věnovala T. Hložková.  Mimo jiné prezentovala výhody systému Restech,  24-hodinové pH-metrie v oblasti orofaryngu. Pohled na dětskou problematiku poruch polykání nabídl ve formě kazuistických sdělení  M. Urík, přednosta dětské brněnské kliniky. Velmi bohatou diskuzi vyvolal příspěvek J. Rottenberga  věnovaný managementu poleptání jícnu.  V závěrečné přednášce  M. Šteffl shrnul zkušenosti bohunického ORL oddělení s řešením stenóz jícnu.

Po ukončení odborné části následoval společenský večer v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program za doprovodu kyjovské cimbálové muziky.  K radosti organizátorů i letošní ročník brněnského dne byl bohatě navštíven  (243 registrovaných účastníků). 

Za pořadatelskou kliniku bych chtěl všem poděkovat za účast a těším se na setkání příští rok v opět Brně.

 

Břetislav Gál

MUDr. Břetislav Gál, PhD.

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF v Brně