Temporal bone course Prague 2019

Temporal bone course Prague 2019

Ve dnech 21. až 24. ledna 2019 se na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uskutečnil Temporal Bone Course Prague 2019. Pozvání přijali dva zahraniční hosté, prof. Ronald Pennings z Radbound University z Nijmegenu a prof. Neil Donnelly z Cambridge University.

Program kurzu byl organizován obdobně jako v minulých letech, kdy se osvědčila dopolední teoretické náplň v podobě přednášek a navazující odpolední disekční částí, která probíhala každé odpoledne. Účastníci tak měli dostatek času na zvládnutí praktické anatomie spánkové kosti, od základních kroků až po labyrintektomii či transotický přistup do hrotu pyramidy.

Z pořádajícího pracoviště přednášeli prim. Jan Kluh, as. Zdeněk Fík a doc. Jan Bouček. Dalším ze zvaných hostů byli as. Jiří Lisý z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol.

Dopoledne posledního dne kurzu bylo věnováno nácviku implantace kochleárního implantátu na modelu a implantaci Baha systému.

Na kurz se přihlásilo 11 aktivních účastníků, z České republiky, Německa, Polska, Rumunska, Malty a Velké Británie.

Temporal Bone Course Prague 2019 byl účastníky hodnocen pozitivně, jak z hlediska odborného, tak i společenského.

V termínu 20. – 23. ledna 2020 se těšíme na shledání na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM v rámci dalšího ročníku. Informace a přihlašovací formulář můžete nalézt na: http://temporalbonecourse.cz.

Za organizátory

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole