Celostátní foniatrický seminář v Hradci Králové

Celostátní foniatrický seminář v Hradci Králové

Celostátní foniatrický seminář a Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu se konaly 1. listopadu 2014 v Hradci Králové

Nosným tématem byl Screening sluchu – současný stav, výhledy a problémy, odezněly následující sdělení: Vývojové poruchy sluchu (Chrobok), Metody měření sluchu novorozenců (Dršata), Vizuálně posílená audiometrie (Havlík), Výsledky celostátního sběru výsledků screeningu sluchu novorozenců (Havlíková), Sluch u žáků 1. tříd v Hradci Králové (Školoudík) a Jednostranná sluchová vada a její řešení (Lejska).            

Dále proběhly dvě panelové diskuse: Celoplošný screening na úrovni kraje (Chrobok, Dršata, Praisler, Buriánková, Havlíková) a Multidisciplinární péče o dítě s poruchou sluchu (Dršata, Dlouhá, Pellant, Havlík, Buriánková, Šenkeříková, Štefáčková, Nekolová).

Semináře se též zúčastnili pracovníci a pedagogové škol pro neslyšící, celý seminář byl simultánně překládán do znakového jazyka. Diskuse s pedagogy s těžkou poruchou sluchu byla interaktivní a velmi přínosná.

Viktor Chrobok
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové