56. Otologický den, 1.prosinec 2016, Kroměříž

56. Otologický den, 1.prosinec 2016, Kroměříž

56. Otologický den proběhl 1. prosince 2016 v Kroměříži, ve městě s mnoha památkami včetně těch, které jsou chráněné UNESCO. Akce se zúčastnilo 170 osob (145 účastníků a 25 zástupců firem). Přednášky probíhaly v Domě kultury. V pěti blocích bylo předneseno 32 odborných sdělení.

První blok přednášek byl tradičně věnován teoretickým poznatkům a výzkumu v otologii. Diskutována byla např. problematika neurofyziologie u pacientů  s tinitem.

Další blok se věnoval vrozené nedoslýchavosti. V úvodu přednesl P. Komínek (ORL klinika FN Ostrava) sdělení o organizaci  depistáže vrozené nedoslýchavosti. Bylo doporučeno plošné provádění  skríningu  na neonatologických odděleních. Získaná data  by měla být zpracována krajskými centry a děti s   nefyziologickými výsledky  by měly  být předány k dořešení v těchto centrech. Další přednášky byly o možnostech objektivního vyšetření sluchu u vrozené nedoslýchavosti a možných chybách (J. Dršata, ORL klinika Hradec Králové, P. Myška, dětská ORL klinika FN Motol, D. Hošnová, klinika dětské ORL FN Brno).

Druhá  část  bloku se týkala péče  o nedoslýchavé  děti (J.Valvoda, dětská ORL klinika FN Motol). Zdůrazněna byla  potřeba  mezioborové  spolupráce. Sdělení o kochleárních  implantacích u dětí  přednesl J. Skřivan (dětská ORL klinika FN Motol) a seznámil  posluchače jak se začátky kochleárních  implantací  v ČR, tak se současnými trendy a indikacemi k oboustrannému zavedení  kochleárního implantátu.

Třetí  blok se zabýval minulostí, současností a   budoucností  ušní chirurgie.

Zejména  pro  mladší kolegy  byla jistě přínosná přednáška  J. Plcha, ve které sdělil své osobní zkušenosti s otochirurgií za skoro půl  století. Zajímavá fotodokumentace ilustrovala technické možnosti pro středoušní  chirurgii v minulosti. Další přednášky byly o chirurgické léčbě retrakčních kapes (M. Světlík, ORL odd. KNTB Zlín) a o možnostech využití  endoskopie  v otochirurgii (R. Salzman, ORL klinika FN Olomouc). Endoskop může být  užitečnou  alternativou pohledu na špatně přístupné oblasti, někdy i úplně nahradí operační mikroskop.

Diskutována byla dále problematika využití laseru v ušní chirurgii (K. Zeleník ORL klinika Ostrava), BAHA a středoušních implantátů (J. Bouček, ORL klinika FN Motol) a potíží s otevřenou trepanační dutinou (L. Školoudík, ORL klinika FN Hradec Králové). O léčbě tumorů spánkové  kosti  a  spodiny lební včetně předoperačního managementu hovořil M. Chovanec (ORL klinika ORL  FNKV).

T. Bakaj (ORL klinika FN Olomouc) srovnal možnosti second look operace versus MRI k vyloučení perzistence (recidivy) cholesteatomu. Výhodou operace je vysoká specificita, nevýhodou celková  anestezie a další rizika operace.  MRI je naopak neinvazivní  metoda, bez nutnosti celkové anestezie. Odhalí však jen cholesteatomy nad 3 mm. 

Čtvrtý a  pátý blok byl věnován váriím a kazuistikám. Diskutována byla např. problematika myringoplastik, rekonstrukce středouší a ventilačních trubiček.

První zkušenosti u dospělých s balónkovou dilatační tuboplastikou přednesl L. Školoudík (ORL klinika FN Hradec Králové). Jde o bezpečnou metodu zlepšující  tubární funkci, dlouhodobý efekt  je zatím nejistý. L. Pavelcová hovořila o možnostech on-line konzultace začínajících  audiologických sester přímo během vyšetření.

Na konci byly prezentovány kazuistiky a varia týkající se dílčích oblastí otologie.

Společenský večer proběhl 30. listopadu v předvečer akce v Arcibiskupských vinných sklepích.

Bylo možné ochutnat mladá vína letošního sběru i vyzrálá vína z loňských ročníků. Prohlídka sklepů i řízená degustace vín z rukou sklepmistra pana Milana Palety byla pěkným doplňkem večera.

Věříme, že zimní „degustace“ Kroměříže byla příjemnou předehrou před celostátním 80. kongresem ČSORLCHHK ČLS JEP, který se uskuteční v Kroměříži  13.-15. června 2018 a umožní „vychutnat si“ město, nádherné parky a zahrady i v letní době. Díky za bezchybnou organizaci akce patří firmě Guarant a paní Ing. Ivaně Srbové.

Fotky z akce na http://www.nem-km.cz/fotogalerie-orl-2016

Za pořadatele 56. Otologického dne

MUDr. Tomáš Grézl
prim. MUDr. Ivan Pár
ORL odd. Kroměřížské nemocnice a.s.