VI. brněnský ORL den

VI. brněnský ORL den

16.2.2018 se uskutečnil  v historické budově Rektorátu VUT v Brně VI. ročník brněnského ORL dne pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně.

Odborný program byl tematicky věnován obstrukcím dýchacích cest. První blok byl zahájen příspěvkem  J.  Rottenberga, odborného asistenta brněnské kliniky, který  v obecné rovině uvedl problematiku stenóz dýchacích cest (DC) s důrazem na jejich etiologii, klasifikaci a základní diagnosticko-terapeutický algoritmus.  Akutním stenozujícím zánětům hrtanu a cizím tělesům v DC se ve svém sdělení věnoval přednosta Kliniky dětské ORL prof. Šlapák. Zástupci jednotlivých pracovišť byl diskutován management péče o děti s akutní subglotickou laryngitidou, hodnocení její závažnosti podle Downese a regionální specifika farmakoterapie.  B.Gál  se v další přednášce zaměřil na problematiku chirurgického zajištění DC a zvláště na rizika a komplikace chirurgické a punkční dilatační tracheostomie. První blok byl zakončen příspěvkem K. Zeleníka s prezentací zkušeností ostravského pracoviště s léčbou fonační insuficience augmentačními technikami.   

Druhý blok odborného programu  byl zahájen přednáškou J. Dršaty, který popsal možnosti chirurgického řešení při oboustranné paréze hlasivek a prezentoval  výsledky  hradecké kliniky s laterofixacemi  dle Ejnella.  Následoval příspěvek M. Jurovčíka (Praha) shrnující dlouholeté zkušenosti dětské motolské kliniky s řešením stenóz hrtanu a průdušnice u dětských pacientů.  M. Šteffl  (Brno) a  M. Zábrodský (Praha) se na závěr věnovali  indikacím a limitům  endoskopických  a resekčních výkonů,  včetně krikotracheální resekce a laryngotracheální rekonstrukce. Odborná část byla provázena bohatou diskuzí a demonstrací kazuistik laryngotracheálních stenóz DC řešených na pořadatelském pracovišti ORL kliniky FN u sv. Anny.  

Po ukončení odborné části následoval společenský večer v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program.  K radosti organizátorů i letošní ročník brněnského dne byl bohatě navštíven  (247 registrovaných účastníků).  Za pořadatelskou kliniku bych chtěl všem poděkovat za účast a těším se na setkání příští rok v opět Brně.

 MUDr. Břetislav Gál, PhD.