Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

16.11.2015

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pořádala pravidelný kurz IPVZ věnovaný diagnostice a léčbě poruch dechu ve spánku, především sleep apnoe syndromu.  Kurz absolvovalo 16 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účastníci nejprve absolvovali teoretické přednášky o rozdělení a diagnostice spánkových poruch (Dr. Jaroslav Betka) a o možnostech chirurgické léčby včetně moderních přístupů jako neurostimulace n. XII (prof. Jan Klozar). Poté se účastnili chodu spánkové poradny, kde byly prezentovány zajímavé kazuistické případy (Dr. Martin Kuchař). Druhou části programu byly chirurgické výkony s živým přenosem z operačního sálu. Byly předvedeny techniky uvulopalatofaryngoplastiky a laserem asistované uvulopalatoplastiky (prof. Jan Klozar, Dr. Jaroslav Betka).  Závěrečná část programu byla věnována přístrojovému vybavení spánkové laboratoře, díky podpoře firmy Saegeling si účastníci v této sekci mohli vyzkoušet zapojení a vyhodnocení záznamů z polysomnografie, vícekanalové polygrafie nebo z přetlakové ventilace (CPAP).
Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený den a těšíme se opět za rok.   

Za kolektiv Spánkové laboratoře

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

  1. LF UK, FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha