Screening sluchu novorozenců a dětí

Screening sluchu novorozenců a dětí

Již 8. mezioborové komplexní ORL sympozium se konalo v reprezentačních prostorách firmy Petrof (PETROF Hall) v Hradci králové. Sympózium bylo spojeno s konáním 3. celostátního foniatrického semináře, čemuž odpovídala i zvolená tématika sympozia.

Na organizaci se jako každoročně společně podílely hradecká, pardubická a ostravská ORL klinika. Celá akce byla věnována 90. výročí otevření areálu dnešní Fakultní nemocnice Hradec Králové a současně životnímu jubileu prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc.

První den sympózia probíhaly již tradičně teoretické přednášky. Ty byly rozděleny do čtyř hlavních bloků, které byly uspořádány formou kulatých stolů – příspěvky jednotlivých přednášejících s následnou řízenou diskusí a prezentací zajímavých kazuistik. Náplní jednotlivých kulatých stolů byla problematika:

 • vyšetření sluchu u dětí (moderátor L. Školoudík);
 • screening sluchu novorozenců (moderátor P. Komínek);
 • vyšetření sluchu předškolních dětí (moderátor V. Chrobok);
 • péče o nedoslýchavé dítě (moderátor J. Dršata).

Kromě teoretických znalostí, měli účastníci v průběhu druhého dne sympozia možnost vyzkoušení řady praktických dovedností. V rámci 12 pracovišť byly pod vedením lektorů demonstrovány a nacvičovány následující diagnostické a léčebné postupy:

 • kochleární implantát (K. Zeleník, Komínek);
 • BAHD (L. Školoudík);
 • otomikroskopie, pneumatická otoskopie (J. Vodička);
 • endoskopie ucha flexibilní a rigidní (M. Černý, J. Šatanková);
 • VRA (E. Čelakovská);
 • otoakustické emise (J. Mejzlík);
 • screening ABR (J. Krtičková, L. Bilinová);
 • BERA (J. Dršata);
 • tónová audiometrie (M. Hloušková);
 • Otosim (P. Čelakovský);
 • sluchadlová korekce (R. Havlík);
 • CT a MR spánkové kosti (J. Dědková, J. Kopřiva).

K příjemné atmosféře sympozia a spokojenosti účastníků s možností neformální diskuse přispěl také společenský večer, konaný v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Společenskému večeru předcházel nádherný koncert smyčcového souboru Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové Smiling String Orchestra v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Konání sympózia by nebylo možné bez účasti celé řady firem, hlavními partnery se staly firmy Cochlear a Widex. Již nyní je připravováno další, již 9. mezioborové sympózium, jehož konání předpokládáme  12. a 13. dubna 2019 v Hradci Králové.

Doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
LF UK a FN Hradec Králové
e-mail: petr.celakovsky@fnhk.cz