Odešel doc. MUDr. František Šram, CSc.

Odešel doc. MUDr. František Šram, CSc.

8. 6. 1935 Nové Město nad Metují – 2. 12. 2021 Praha

Narodil se v lékařské rodině, promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v r. 1959. V letech 1960–1969 byl zaměstnán na Foniatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze. Byl žákem zakladatelů české foniatrie, profesora Seemana a docentky Sedláčkové, na jejichž práci navázal. V tomto období získal elektromyografické vzdělání na Neurologické klinice v Praze (1963–1967) a absolvoval studijní pobyt u prof. Berendese na ORL klinice v Marburgu (1967–1969). V roce 1977 obhájil kandidátskou disertační práci „Činnost m. vocalis a m. cricothyroideus při fonaci“. V letech 1969–1987 pracoval jako odborný asistent ORL kliniky Institutu pro další doškolování lékařů a farmaceutů v Praze (ILF, později Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ). V roce 1987 se habilitoval pro obor otorinolaryngologie a foniatrie. Ve stejném roce se stal vedoucím Subkatedry foniatrie a audiologie IPVZ, funkci zastával až do roku 1998.

V roce 1990 začal organizovat postgraduální kurzy z foniatrie a klinické logopedie téměř výhradně ve spolupráci se zahraničními experty. V r. 1991 založil ve čtyřech pavilonech nefunkčních jeslí Centrum péče o nemocné s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu, Medical Healthcom, s.r.o. v Praze pro foniatrii, ambulantní otorinolaryngologii a klinickou logopedii, včetně stacionáře pro děti s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu. Pracoviště mělo mezinárodní působnost, podílelo se i na úkolech výzkumných, pedagogických a organizačních.

Ve své práci doc. Šram vycházel ze zásad Pražské foniatrické školy, kterou reprezentoval také mezinárodně při svých zahraničních cestách a byl aktivně činný v Unii Evropských foniatrů (UEP) a v Mezinárodní asociaci logopedů a foniatrů (IALP). Usiloval o rozvoj péče o nemocné s poruchami sluchu a řeči, těžištěm jeho práce byla především hlasová problematika. Byl prvním lékařem na světě, který ve spolupráci s Dr. J. Švecem a prof. H.K. Schuttem zavedl do foniatrické praxe vyšetřovací metodu videokymografii pro hodnocení kmitání hlasivek. Oceněním jeho práce byly mj. stříbrná medaile za nejlepší výzkumné video (Švec, Šram, Schutte: Introduction to Videokymography) na Světovém ORL kongresu (Sydney 1997), čestné členství Unie Evropských foniatrů (UEP, Aachen 2013) a Mezinárodní asociace logopedů a foniatrů (IALP, Dublin, 2016) a čestná medaile ČSORLCHHK ČLS JEP (Praha 2015). I v posledních letech svého života zůstával v aktivní komunikaci s foniatry v České republice a zahraničí.

František Šram celý život miloval a rozvíjel medicínu a také svou krásnou širokou rodinu – manželku Taťánu, jejich čtyři děti Kateřinu, Barboru, Jakuba a Ondřeje, vnoučata a pravnoučata. Jeho přátelé si ho budou pamatovat nejen jako lékaře a vědce, ale také jako mimořádného člověka a gentlemana.

Vážený pane docente, milý Františku děkuji Ti jménem svým i jménem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti J.E. Purkyně za vše, co jsi udělal pro českou a evropskou foniatrii. Čest Tvojí památce.

Viktor Chrobok

Další aktuality
přejít na archiv aktualit