Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha

Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha

Ve dnech 22. – 23. března proběhl ve Svitavách XII. kurz Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha, organizovaný OS ČLK Svitavy a Oddělením otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Svitavské nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Kurzu se odborně zúčastnili lektoři z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové, UK LF Hradec Králové, Kliniky dětské ORL LF MU a FN Brno, ORL kliniky 2. LF UK a FN Motol Praha a ORL kliniky LF UP a FN Olomouc. Kurzu se zúčastnilo 29 lékařů z celé republiky a ze Slovenska.

Do kurzu bylo připraveno celkem 5 operací, které byly z operačního sálu přenášeny do přednáškové místnosti. První den byli operováni 3 pacienti. První byl chlapec operovaný před rokem v tomto kurzu pro rozsáhlý cholesteatom na podkladě retrakční kapsy. Při revizní operaci byl zjištěn perzistující cholesteatom v retrotympanu a v jamce okrouhlého okénka, který byl odstraněn a byla provedena tympanoplastika TORP Grace Medical (prim. Machač).

Druhý byl muž s velkým ET defektem a spontánní atikotomií způsobenou cholesteatomem, který byl ambulantně z ET retrakční kapsy odstraněn. Kapsa naléhala na kůstky v ET a na tegmen tympani a při operaci již byla suchá a bez cholesteatomu. Stav byl řešen Bondiho operací širokým otevřením klidné ET retrakční kapsy do zvukovodu (prim. Sychra).

Třetí pacientkou prvního dne byla žena s  rozsáhlou spontánní atikotomií s cholesteatomem, s destrukcí kovadlinky a třmínku a MT retrakcí fixovanou na promontorium a se spont. ekranizací. Provedena transkanální atikoaditoantrotomie, parciální obliterace trepanační dutiny bone pate a ponechána fixovaná retrakce v oblasti MT se spontánní ekranizací. Operaci ztěžoval anteponovaný splav a podklenutá střední jáma lební. Byla to zajímavá a didakticky velmi dobře vedená operace (prof. Chrobok). Odborný program se protáhl do pozdních odpoledních hodin.

Společenský večer proběhl v bowlingové hale Na Střelnici. Byly k vidění mimořádné sportovní výkony a vítězové v kategorii mužů, žen a družstev byli po zásluze odměněni hodnotnými cenami.

Druhý den operoval MUDr. Skřivan muže s podobným ET defektem jako při 2. operaci. Nález ale řešil odstraněním celé ET retrakční kapsy naléhající na kůstky v atiku, rekonstrukcí defektu chrupavkou z boltce a retromyringickou myringoplastikou fascií z m. temporalis. Na závěr kurzu operoval MUDr. Vodička chlapce s recidivou cholesteatomu v trepanační dutině. Na předoperační MR byla patrna celkem 2 ložiska suspektního cholesteatomu. Byla provedena revizní operace po dřívější radikální konzervativní operaci, tympanoplastika PORP frisbee Grace Medical, obliterace trepanační dutiny bone pate a rekonstrukce zvukovodu chrupavkou a bone chips.

Na téma chronického středoušního zánětu bylo připraveno celkem 40 odborných přednášek, na nichž se podílela všechna uvedená pracoviště, především však prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. a prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. Jejich přednášky byly na téma příspěvek k operační technice a k ošetřování otevřených trepanačních dutin, operace na jediném slyšícím uchu, příspěvek k terminologii užívané v sanační a rekonstrukční chirurgii spánkové kosti, kazuistika o trombóze sinus transversus, klinická anatomie bubínkové dutiny a její vliv na šíření cholesteatomu, dělení chronického středoušního zánětu, nová klasifikace ušních operací, cholesteatom, definice a patogeneze.

Zajímavou přednášku o trombóze esovitého splavu měl prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. a prim. MUDr. Josef Machač o funkci Eustachovy trubice. MUDr. Jiří Skřivan měl souhrnnou přednášku o chirurgické léčbě středoušního zánětu. MUDr. Jan Vodička popsal nálezy MR u operovaných dětských pacientů. MUDr. Richard Salzman seznámil účastníky s endoskopickou anatomií středouší, s možnostmi endoskopických ušních operací a okomentoval svoje videozáznamy ušních operací.

Kurz podpořily firmy Carl Zeiss s.r.o., LindCare CZ, s.r.o., Medial s.r.o., Medinet s.r.o., Olympus Czech Group, s.r.o., Radix CZ s.r.o., Reja s.r.o. a Surgipa Medical, s.r.o. Videokonferenci on-line zajistila firma ORCZ Moravská Třebová a firma RADIX CZ ve spolupráci s firmou KARL STORZ.

Poděkování náleží všem lektorům kurzu, sponzorujícím firmám a lékařům a sestřičkám ORL oddělení Svitavské nemocnice za organizační zajištění kurzu.

Kurz měl dobrou odbornou i společenskou úroveň a účastníci měli i letos štěstí na zajímavé a rozsáhlé nálezy středoušní patologie. Účast lektorů z 5 ORL klinik dává tomuto kurzu jedinečnost v pestrosti názorů na problematiku chronického středoušního zánětu a jeho chirurgické léčby.

Potvrdilo se, že kurz je vhodný nejen pro začínající a pokročilé středoušní chirurgy, ale i pro ambulantní lékaře, kteří rozhodují a jsou odpovědní za včasnou diagnostiku chronického středoušního zánětu. Jeho včasným rozpoznáním mohou zabránit rozvoji rozsáhlých nálezů cholesteatomů, jaké jsme měli možnost vidět i na letošním XII. kurzu ve Svitavách.

Termín příštího kurzu je předběžně stanoven na čtvrtek a pátek 21. – 22. března 2019. 

MUDr. Libor Sychra
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Svitavská nemocnice
e-mail: libor.sychra@nempk.cz