Registrace do společnosti

Základní údaje
Adresa
Pracoviště

Emailem členům zasíláme pravidelný informační bulletin s informacemi o důležitých odborných akcích a o dění ve společnosti. Jeho odběr lze kdykoliv odhlásit. Od roku 2013 probíhá veškerá komunikace se členy společnosti pouze elektronicky.

Přihlašuji se za řádného člena. Souhlasím s posláním a cíli ČLS JEP a nemám dluh vůči ČLS JEP a jejím organizačním složkám (OS;SL) ČLS JEP.

Údaje na přihlášce slouží pro vzájemnou komunikaci členů a pro potřebu výboru organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna Směrnicí č. 1/2018 a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno. Rodné číslo člena bude použito pouze v případech, kdy je RČ vyžadováno zvláštním zákonem.
Beru na vědomí následující informace o mých právech k osobním údajům, tj. že mám právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat a následně žádat o výmaz osobních údajů,
  • na přístup k mým osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů,
  • na informace o způsobu zpracování osobních údajů a na provedení opravy osobních údajů,
  • požadovat omezení zpracování a omezení přenesení údajů pro předání jinému správci,
  • podat námitky proti zpracování mých osobních údajů, další podrobnosti viz www.cls.cz