Spolek uživatelů kochleárního implantátu oslavil Světový den sluchu slavnostní událostí SUKI děkuje

Uživatelé kochleárního implantátu mají v sociálním i zdravotnickém systému České republiky složité postavení. Dobří uživatelé „klamou tělem“, protože se chovají a mluví stejně jako slyšící. Z toho důvodu se mohou na denní bázi dostávat do složitých komunikačních situací, pokud lidé v jejich okolí nevědí o jejich limitech. A ze stejného důvodu také vypadávají z různých podpůrných opatření, která jsou v České republice poskytována osobám se zdravotním postižením. Sluchové postižení není vidět a kochleární implantát je vysoce účinná kompenzační pomůcka. Ovšem zdravé ucho nenahradí, má své technické limity. Bez osvětové a advokační činnosti by byla kvalita života pacientů s kochleárním implantátem mnohem nižší. SUKI pro svou činnost potřebuje úzce spolupracovat s odborníky, bez jejich pomoci by dosáhlo jen zlomku současných úspěchů. A tak se zrodila akce SUKI děkuje, slavnostní ocenění osob, které se zasloužily o zlepšení kvality života uživatelů kochleárního implantátu v České republice.

Vedení spolku si dlouhodobě všímá lidí, kteří působí v oblastech souvisejících s problematikou sluchových vad. Ti, které SUKI při letošní historicky první příležitosti ocenilo, vykonávají své profese s láskou k člověku a s upřímnou snahou pomoci uživatelům kochleárního implantátu.

Slavnostní podvečer zahájila moderátorka, herečka Kateřina Jebavá, společně s místopředsedkyní SUKI, Marínou Štibrányi. Následoval blok excelentních přednášek o sluchu, které přednesl profesor Josef Syka z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, doktorka Radka Horáková působící na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky MUNI, docent Zdeněk Čada, nový přednosta Kliniky ORL 2. LF UK a FN Motol, a docent Jan Bouček působící na Klinice ORL 1. LF UK a FN Motol. Zvolená témata záměrně gradovala od problematiky péče o sluch přes kompenzaci lehkých sluchových vad až k těžkým vadám a kochleárnímu implantátu. Světová zdravotnická organizace v letošním roce věnovala kampaň Světového dne sluchu prevenci sluchových vad a slavnostní událost SUKI děkuje byla registrována mezi akce konané v tento den, 3. března 2022, po celém světě.

V roce 2022 bylo oceněno pět osobností, které provázely SUKI v různých historických etapách. První oceněnou nemohl být nikdo jiný, než paní docentka Jarmila Radová, zakladatelka SUKI. Díky její iniciativě a elánu vznikly základy, na kterých dnes můžeme stavět. A co víc – v roce 1993 založila nadační fond Prolomené Ticho, který dodnes podporuje spolek SUKI podstatnou finanční částkou, bez které by nebylo možné řadu aktivit realizovat.

SUKI děkuje také Mgr. Jitce Holmanové, klinické logopedce působící v CKID FN Motol. Paní magistra Holmanová je nedílnou součástí implantačního programu od jeho počátků v České republice. Její ordinací prošli první dětští uživatelé kochleárního implantátu, dnes již dospělí. Každoročně se účastní týdenních rehabilitačních pobytů SUKI a pracuje s dětmi i dospělými. Její práce je pro ni posláním a jak sama při své řeči uvedla “zázrakem, který ji nikdy nepřestane ohromovat”.

Profesor Viktor Chrobok, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Hradci Králové, již řadu let hájí práva uživatelů kochleárního implantátu, ale i dalších osob se sluchovým postižením před státními institucemi. Neúnavně dojíždí na jednání se zástupci zdravotních pojišťoven i na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Díky jeho přičinění došlo mimo jiné ke snížení doby pro výměnu řečového procesoru z deseti let na sedm a k zavedení bezdoplatkového upgrade. Jen ti, kdo mají s advokačními aktivitami své zkušenosti, vědí, jak namáhavá je to činnost a jak velkého úspěchu pan profesor dosáhl.

Své místo mezi oceněnými má také zástupkyně firmy Cochlear pro Českou republiku a Slovensko, paní inženýrka Klaudia Doležalová. Náplní její práce je prodej produktů této značky a technická podpora uživatelům i lékařům. Paní inženýrka ale jde daleko za hranice svých povinností. Uživatelé kochleárního implantátu jsou pro ni především lidé. Za každým z nich vidí jejich osud a možnosti, potenciál, který by díky dobré kompenzaci mohl být naplněn. Motivuje výkonný výbor SUKI k osvětovým aktivitám, propojuje pacientský sektor s odbornou veřejností a za to jí patří velký dík.

Vzhledem ke světovým událostem se slavnostní akce nemohla účastnit pátá z oceněných, magistra Jana Hlaváčová. Je vedoucí Oddělení podpory práv pacientů na Ministerstvu zdravotnictví a právě tento večer řešila pomoc zdravotně postiženým, kteří přicházejí do České republiky z Ukrajiny. Díky ní a jejímu týmu mohly pacientské organizace poprvé zasednout ke společnému stolu se stakeholdery českého zdravotnictví, jako jsou zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb, komerční subjekty a další. Díky ní a její práci začaly být pacientské organizace slyšet. Paní magistra Hlaváčová přišla v samém závěru slavnostní události a mohla si tak po předání ocenění ťuknout šampaňským se všemi přítomnými.

Událost se konala dne 3. března 2022 v prostorách Magenta Experience Center v pražských Arkádách, které bezúplatně poskytla společnost T-Mobile. Zaměstnanci centra se postarali o kompletní technické zajištění a online stream akce na YouTube, kde bude záznam v blízké době k dispozici. Simultánní přepis zajistila organizace Transkript Online a podporu poskytla také organizace Orbi Pontes.

Mgr. Leona Pejcharová

Spolek SUKI již od roku 1994 sdružuje a podporuje uživatele kochleárního implantátu a jejich rodiny. Sdílení zkušeností během rehabilitačních pobytů i na sociálních sítích pomáhá uživatelům překonat nepříjemné situace, se kterými se mohou na cestě za slyšením setkat. Kandidáti implantace zde mohou načerpat odhodlání učinit první krok a zbavit se obav, které je brzdí. Spolek také využívá úzké spolupráce s řadou odborníků k edukaci pacientů v oblastech, kde je to aktuálně třeba.